Ubezpieczenie rodzinne w Niemczech


ubezpieczenie niemieckie

Ubezpieczenie rodzinne w Niemczech

W ramach ubezpieczenia w Ustawowej (populane i błedne określenie: Państwowej) Kasie Chorych możliwe jest również bezpłatne ubezpieczenie rodzinne dla członków rodziny. O tym, według przepisów którego państwa, Niemiec czy Polski, ubezpieczenie to może zostać zrealizowane, decyduje zwyczajowe miejsce zamieszkania lub pobytu.

Ubezpieczenie rodzinne osób zamieszkujących zwyczajowo na terytorium Niemiec

W ramach ubezpieczenia w AOK, BKK, DAK możliwe jest w oparciu o przepisy niemieckie również bezpłatne ubezpieczenie rodzinne członków Państwa rodziny, tzn. małżonków, dzieci oraz partnerów życiowych z zalegalizowanych związków osób tej samej płci („Eingetragene Lebenspartnerschaft”). W szczególności ubezpieczeniem rodzinnym mogą być objęte następujące osoby:

  • małżonkowie i partnerzy życiowi
  • wszystkie dzieci do 18. roku życia (dzieci przysposobione, wnuki oraz dzieci objęte opieka). Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia. Ewentualne przerwy w nauce na odbycie służby wojskowej lub służbę cywilną mogą przedłużyć okres ubezpieczenia o czas trwania przerwy.
  • dzieci do 23 roku życia, które nie mają własnych dochodów.
  • dzieci niepełnosprawne w rozumieniu przepisów IX Księgi Kodeksu Socjalnego (SGB IX), o ile niepełnosprawność została stwierdzona w czasie trwającego już ubezpieczenia rodzinnego.

Podstawowym warunkiem objęcia członków Państwa rodziny ubezpieczeniem rodzinnym według przepisów prawa niemieckiego jest fakt, iż nie posiadają oni własnego tytułu do ubezpieczenia w Niemczech lub w Polsce (np. praca, emerytura lub renta) oraz zamieszkują zwyczajowo na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Jedynie w przypadku pracowników przygranicznych, można objąć niemieckim ubezpieczeniem rodzinnym również osoby, które nie zamieszkują na terenie Niemiec.

Ponadto warunkiem objęcia ubezpieczeniem rodzinnym małżonków, dzieci oraz partnerów jest to, że nie uzyskują oni dochodów wyższych niż 405 euro miesięcznie. Do tego zalicza się wszelkie możliwe źródła dochodu, np. z wynajmu lokali. Ubezpieczenie rodzinne możliwe jest jednak również w sytuacji, gdy dochód nie przekracza 450 euro miesięcznie i uzyskiwany jest z pracy w formie Minijob.

W celu zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w języku niemieckim.

Do wniosku prosimy dołączyć kopię zaświadczenia o zameldowaniu, aktu ślubu oraz aktów urodzenia członków Państwa rodziny. Jeżeli chcecie Państwo ubezpieczyć małżonkę lub małżonka, to prosimy o załączenie zaświadczenia o dochodach lub rencie/emeryturze. W przypadku zgłoszenia dzieci, prosimy również o załączenie zaświadczeń o nauce.

Osoby objęte ubezpieczeniem rodzinnym, które zamieszkują na terytorium Niemiec, mają pełne prawo do świadczeń w ramach niemieckiego systemu opieki zdrowotnej. W czasie pobytu na terenie Polski osoby te mają prawo do świadczeń w zakresie, jaki przysługuje osobom przebywającym czasowo w innym kraju Unii Europejskiej, np. turystom. Opieka ta ograniczona jest do leczenia w nagłych wypadkach. W tym celu wydana zostanie karta ubezpieczeniowa AOK z zamieszczoną na odwrocie Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC).

 

Ubezpieczenie rodzinne dzieci zamieszkałych w Polsce

Osoba pracująca na terenie Niemiec, ubezpieczona w niemieckiej ustawowej kasie chorych (np. AOK Nordost), posiada prawo do objęcia ubezpieczeniem rodzinnym małżonka i dzieci zamieszkałych w Polsce, jak również rodziców pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Warunkiem jest, aby członkowie rodziny nie dysponowali własnym tytułem do ubezpieczenia w Polsce. W praktyce oznacza to, że nie pracują, nie posiadają statusu osoby bezrobotnej, nie są emerytami, ani rencistami. W tej sprawie należy w punkcie obsługi klienta AOK złożyć wniosek o wystawienie formularza S1. Na podstawie tego wniosku AOK prześle odpowiednie dokumenty do NFZ w Polsce. Dalszą procedurę prowadzi polska kasa.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie rodzinne dzieci,  DVKA, czyli niemiecka instytucja łącznikowa z siedzibą w Bonn, prezentuje stanowisko (na podstawie art. 32 Rozporządzenia UE 883/2004), że tytuł krajowy dający podstawę do objęcia ubezpieczeniem rodzinnym dzieci ma pierwszeństwo przed tytułem zagranicznym. A zatem rodzice, z których jedno pracuje w Niemczech a drugie w Polsce, nie mają prawa wyboru, u którego z nich dzieci będą ubezpieczone rodzinnie. Jeżeli jeden z rodziców dysponuje tytułem do ubezpieczenia w kraju zamieszkania dzieci, w takim przypadku tylko jemu przysługuje prawo do objęcia dzieci ubezpieczeniem rodzinnym. Stanowiskiem tym związane są ustawowe kasy chorych w Niemczech, w tym AOK Nordost.

Przykład:
Czteroosobowa rodzina Kowalskich mieszka w Polsce. Pani Kowalska podjęła pracę w Niemczech i została ubezpieczona w AOK Nordost. Pan Kowalski nadal pracuje w Polsce i jest ubezpieczony zdrowotnie w NFZ. Pani Kowalska nie może zgłosić dzieci do ubezpieczenia rodzinnego w AOK, gdyż pierwszeństwo przed tym roszczeniem zachowuje tytuł do ubezpieczenia rodzinnego w NFZ jej męża. Gdyby Pan Kowalski podjął również pracę w Niemczech bądź z innego powodu stracił tytuł do ubezpieczenia w Polsce (stracił pracę w Polsce i nie rejestrował się jako bezrobotny) albo cała rodzina zamieszkałaby w Niemczech, ubezpieczenie rodzinne dzieci w AOK Nordost stałoby się możliwe.